Mevzuat

Vergi Mevzuatı

#MaliHizmetler#Gider#Gelir
Talep Formu
Vergi Mevzuatı

Süre
2 Gün

Belediyeler, vergi dairelerinin yanı sıra vergi tahsilatı yapan yönetim birimlerinden biridir. Belediyelerin vergi kaynakları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılmıştır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda vergilerin tahakkuk ve tahsilat usulleri, vergi cezaları ve cebren tahsilat yöntemleri yer almamaktadır. Bu yüzden belediyeler, merkezi yönetimin de tabi olduğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlemlerini yürütmek durumundadır. Bu eğitimde Vergi Mevzuatı eğitimi ile vergi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütürken bu mevzuat hükümlerinin bilinmesi ve uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğu, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yapılan işlemlerde adaletin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin konular ele alınmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların,görev yaptıkları belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergiler ile bu vergilerin tahakkuk ve tahsilat esas ve usulleri hakkındaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflemektedir.

İçerikler

 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Vergi Harç ve Ücret Kavramları Benzerlik ve Farklılıklar
 • Belediyelerin Vergi, Harç, Ücret ve Diğer Gelir Kaynakları
 • Belediyelerde Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Kanunu Uygulaması (Hangi Alanlarda Kimler Sorumlu?)
 • Vergi Uygulamasında Temel Sorumlular ve Kavramlar (Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Vergi Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Tarh, Tahakkuk vb.)
 • Vergi Beyanı ve Tahakkuku
 • Vergi Denetimi ve Vergi İhbarnamesi
 • Vergi Cezaları ve Uygulamaları
 • Cebren Tahsil Yöntemleri ve Haciz Uygulamaları
 • Zamanaşımı ve Terkin
 • Tecil ve Taksitlendirme
 • Uzlaşma
 • Örnek Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar

Süre

2 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler