Mevzuat

Kamu İhale Kanunu

#Mevzuat#MaliHizmetler#İhale
Talep Formu
Kamu İhale Kanunu

Süre
5 gün

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, belediye yönetici ve personellerinin söz konusu mevzuat hükümlerine hakim olmaları ve karşılaştıkları problemleri hızlıca çözmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefler

Katılımcıların Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak ve uygulamaya yönelik deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Kamu İhale Mevzuatı’nın Tarihsel Gelişimi
 • Temel İhale Bilgileri
 • Kamu İhale Kanunu’nun Amacı ve Kapsamı
 • İhale Türü ve Usulleri
 • Teklif ve Sözleşme Türleri
 • Yaklaşık Maliyet Eşik Değer/ Parasal Limit İlişkileri
 • Tanımlar, Temel İlkeler ve Uygulama İlkeleri
 • Aktörlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • İhtiyacın Ortaya Çıkışı
 • Teknik Şartnamenin Hazırlanması
 • Yaklaşık Maliyetin Tespiti
 • İhale Tür ve Usulünün Belirlenmesi
 • İhale Dokümanının Hazırlanması
 • İhale Onayının Alınması
 • İhale Komisyonunun Teşkili
 • İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması
 • İlan Süre ve Kuralları
 • Bildirim ve Tebligatlar
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması-Zeyilname/Açıklama
 • Yeterliliğe İlişkin İlkeler
 • Kısmi Teklif
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar
 • Yasak Fiil ve Davranışlar
 • Başvuru ve Teklif Mektupları
 • Tekliflerin Geçerlilik Süresi
 • Teminatlar
 • Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Belirlenmesi/Sınır Değer Tespiti
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
 • Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması
 • Tekliflerin Eşit Olması
 • İhalenin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
 • Sözleşme
 • İhale Sonucunun İlanı

Süre

5 gün

Katılımcılar

Belediyelerde ihale işlemlerini yürüten birim yöneticileri ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler