Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

#Sağlık#AcilDurum
Talep Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Süre
1 gün

Çalışma hayatı; istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanı kapsamaktadır. Çalışma hayatının önemli bir kısmını oluşturan iş sağlığı ve güvenliği başta çalışan ve işveren olmak üzere bütün toplumu doğrudan ilgilendirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin yeterince uygulanmaması neticesinde ortaya çıkan iş kazaları, çalışanlara, işverenlere ve topluma ciddi maliyetler getirmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarının mali boyutu da ülkelerin gayrisafi millî hasılasının %1 ile %4'ü arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalar işçi sağlığı ve güvenliği konusunda etkili tedbirler alınmasıyla iş kazalarının azaltılabileceğini göstermektedir. İş kazalarının önlenebilir olduğu gerçeğinden hareket eden 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, önleyici ve iyileştirici bir yaklaşımla işverenlere işyerinden ve yaptıkları işten kaynaklanan tehlike ve risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, işyeri hekimi istihdam etmek, risk değerlendirmesi yapmak, işe başlamadan önce sağlık taraması yaptırmak gibi birtakım yükümlülükler getirmiştir.

Hedefler

Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve  becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerikler

 • İş Sağlığı Güvenliği Kavramı ve Amacı
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler
 • Risk Değerlendirmesi
 • İşyerlerinin Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması
 • Uzman Desteği (İş Güvenlik Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Sağlık Gözetimi
 • İş Kazası Etkin Kayıt Dönemi
 • İş Kazasının Hukuki ve Cezai Sonuçları
 • İşin Durdurulması
 • Çalışan Katılımı
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi
 • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Çalışanların Yükümlülükleri
 • Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • İdari Yaptırımların Etkinleştirilmesi

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin insan kaynakları ile iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birimlerinde çalışma yürüten yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler