Mevzuat

Emlak Vergisi Kanunu

#MaliHizmetler#Gider
Talep Formu
Emlak Vergisi Kanunu

Süre
1 Gün

Emlak Vergisi Kanununda Yerel Yönetimler açısından son derece önem arz eden düzenlemeler mevcuttur. Emlak vergisine ilişkin düzenlemelerin anlaşılması ve etkin bir biçimde uygulanması nokta- sında 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerinin yanı sıra, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri başta olmak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan emlak vergisine ilişkin düzenlemeler yerel yönetimleri yakından ilgilendirmektedir. Emlak vergisine ilişkin düzenlemelerin anlaşılması ve etkin bir biçimde uygulanması bakımından 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ele alınmaktadır. Emlak Vergisi Kanunu eğitiminde emlak düzenlemeleri, bina, arsa vergileri gibi vergilerin gerekli adımlarına değinilmektedir.

Hedefler

Katılımcıların Emlak Vergisine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Emlak Vergisi Hakkında Genel Açıklamalar
 • Bina Vergisi
 • Verginin Konusu
 • Bina Sayılan ve Sayılmayan Unsurlar
 • Bina Vergisine İlişkin Muafiyet ve İstisnalar
 • Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı
 • Arazi Vergisi
 • Verginin Konusu
 • Arazi ve Arsa Kavramlarının Açıklanması
 • Arazi Vergisine İlişkin Muaflık ve İstisnalar
 • Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı
 • Emlak Vergisinde Ödeme ve Kısıtlılık
 • Emlak Vergisine İlişkin Usul Hükümleri
 • Tebligat
 • Zamanaşımı
 • Vergi Hataları ve Düzeltme
 • Yoklama
 • Cezalar
 • Uzlaşma

Süre

1 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler