Mevzuat

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

#MaliHizmetler#Gider#Gelir
Talep Formu
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

Süre
1 Gün

Belediyelerin sözleşmeden, haksız fiil ve iktisaptan doğan alacakları dışındaki alacaklarının tahsilat işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Belediyelerin gelir tahsilat işlemlerini yürüten ve icra birimlerinde yer alan yönetici ve personellerin 6183 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanun’un getirdiği tahsilat usullerine hakim olarak işlemlerini yürütmeleri ve tahsilat süreçlerini bu kanun hükümlerine uygun olarak yapmaları, tahsilat süreçlerinin verimliliğinin artması ve hukuka uygunluğunun sağlanması açısından önem arzetmektedir.

Hedefler

Katılımcıların belediyeleri adına kamu alacaklarının tahsil esas ve usulleri ile cebren tahsil yöntemleri ilişkin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerikler

 • Kapsam ve Tanımlar
 • Amme Alacağını Korumaya Yönelik Tedbirler (Teminat, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk)
 • Rızaen Ödeme
 • Cebren Tahsil
 • Ödeme Emrinin Tebliği
 • Mal Bildirimi
 • Hapsen Tazyik
 • Teminatın Paraya Çevrilmesi
 • Haciz İşlemleri (Menkul ve Gayrimenkul Haczi)
 • Satış İşlemleri
 • Zamanaşımı ve Terkin
 • Yasaklar ve Cezalar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve personelleri

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler