Mevzuat

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

#MaliHizmetler#Gider#Gelir
Talep Formu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Süre
5 gün

2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri ile kamu mali yönetim sistemi uluslararası kabul gören yaklaşımlara uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Mahalli idareler de bu kanun kapsamındaki düzenlemelere uymakla yükümlü olup, mali yönetim sistemlerini 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde oluşturmak ve yürütmek zorundadır. Belediyelerde, gerek etkin kamu kaynağı kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasında gerekse görevliler ve sorumlulukların belirlenmesinde mali yönetim mevzuatının bilinmesi önem taşımaktadır.

Hedefler

Katılımcıların mali yönetim sisteminin genel çerçevesi, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerikler

 • Kamu Mali Yönetimi” Kavramsal Çerçeve
 • Mali Yönetim Sisteminde Yapılan Değişiklikler ve Gerekçeleri
 • KMYKK (5018) Kapsamı, Amacı ve Kavramlar
 • 5018 KMYKK Sistematiği ve Yapısı
 • Kamu Mali Yönetim Sisteminde Bütçe ve Kesin Hesap (Bütçe İlkeleri, Bütçe- nin Hazırlanması, Analitik Bütçe Sınıflandırması, Bütçenin Uygulanması, Genel Esaslar, Kesin Hesabın Hazırlanması ve Genel Uygunluk Bildirimi)
 • Mali Saydamlık ve Hesap Verme
 • Mali Yönetim Sisteminde Harcama Süreci ve Görevler
 • Harcama Sürecinde Sorumlular ve Sorumlulukları
 • Üst Yönetici- Görevleri ve Sorumluluğu
 • Harcama Yetkilisi - Görevleri ve Sorumluluğu
 • Gerçekleştirme Görevlisi - Görevleri ve Sorumluluğu
 • Muhasebe Yetkilisi - Görevleri ve Sorumluluğu
 • Diğer Görevliler (Harcama Yetkilisi Mutemedi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi, Taşınır Kayıt Yetkilisi vb.)
 • Taşınır ve Taşınmaz Mallara İlişkin Düzenlemeler ve Uygulamalar
 • Kamu Muhasebesi ve Mali İstatistik
 • İç Kontrol ve İç Denetim
 • Kamu Zararı

Süre

5 gün

Katılımcılar

Belediyelerde muhasebe yetkilisi, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi mutemetliği görevlerini yürütenler ile mali hizmetler biriminde görev yapan personeller

Kurumsal bir eğitim talebiniz mi var?
Bize ulaşın.
Kurumsal Eğitim Talebi

İlgili Haberler