Mevzuat Eğitimleri

Zabıta Mevzuatı

Bir beldede insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatın her kademesinde görev yapan bir teşkilat olan belediye zabıtası, bu görevlerini yaparken yetkilerini yürürlükteki mevzuatlardan almaktadır. Bugün yüz ellinin üzerinde kanun ve bir o kadar da yönetmelik ile belediye zabıtasına bir takım görevler yüklenmiştir. Böyle bakıldığında, belediye zabıtaları bir nevi belediyelerin pratisyen hekimleridir. İnşaattan imara, seyyar satıcıdan dilenciye, sağlıktan çevreye, yardıma muhtaçlardan eşi hapiste olanlara, hayvan sağlığından gıda satış yerleri kontrolüne, turizmden ticarete, denizler, göller, nehirler ve hava kirliliğinin önlenmesine kadar birçok alanda belediye zabıtasına görevler atfedilmiştir. Dolayısıyla, zaman zaman değişkenlik gösteren mevzuatın belediye zabıtası tarafından takip edilmesi güçleşmektedir. Bu mevzuatın takibi ve güncel tutulması anlamında belediye zabıtalarının her yıl temel mevzuat eğitimi almasına ihtiyaç vardır.

Hedefler

Belediye zabıtalarının Zabıta Mevzuatı konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak vatandaşa sunulan zabıta hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek.

İçerik

 • Belediye Zabıtasının Tarihi ve Yönetmeliği

 • 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği

 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

 • 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

 • 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 • 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar

 • 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

 • 6502 Sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu

 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği

 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

Süre

5 Gün

Katılımcılar

Belediye zabıtaları ve işyeri ruhsatı veren birimler, yazı işleri ve hesap işleri birimleri çalışanları.