Mevzuat Eğitimleri

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri ve Uygulaması

Günümüzde, toplumun her alanında olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar yaşanmaktadır. Kamu görevlileri ve özellikle de yöneticiler, yaptıkları eylem ve işlemler ile aldıkları kararlar esnasında sıklıkla etik ikilemlerle ve çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Karşılaşılan ikilemlerin çözümünde mesleki etik ilke ve standartlar önemli bir yol gösterici olabilmektedir. Öte yandan kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle, en kaliteli biçimde, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak sunulması, vatandaşlar açısından önemlidir. Bu da ancak dürüst bir yönetim anlayışı içerisinde mümkün olabilmektedir. Etik dışı uygulamalar, aynı zamanda halkın yönetime olan güvenini de ortadan kaldırmaktadır. Demokratik yönetim, kişisel dürüstlüğe ve halkla kamu görevlileri arasındaki güvene dayalıdır. Toplum, kamu görevlilerinden, etik ilke ve standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Ülkemizde 5176 sayılı Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş, Kurulun hazırladığı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile etik davranış ilkeleri belirlenmiş ve bu ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitimde, yerel yönetimlerde etiğe dayalı bir yönetim kültürü oluşturulabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken mesleki etik ilke ve değerlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Hedefler

Eğitim sonunda katılımcılarda, etik ve etik davranış ilkeleri konusunda farkındalık oluşması beklenmektedir. 

İçerik

• Etiğe İlişkin Temel Kavramlar

• Yerel Yönetimlerde Etiğin Önemi

• Etik İkilemler

• Etiğe İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Örgütsel Yapı

• Örneklerle Kamu Görevlilerinin Uymaları Gereken Etik Davranış İlkeleri 

Süre

4

Katılımcılar

Yerel yönetimlerde görev yapan yönetici ve çalışanlar.