Mevzuat Eğitimleri

Vergi Mevzuatı

Ülkemizde vergi dairelerinin yanı sıra, bir yerel yönetim birimi olarak belediyeler de vergi tahsilatı yapmaktadır. Belediyelerin vergi kaynakları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılmıştır. Ancak, vergilerin tahakkuk ve tahsilat usulleri, vergi cezaları ve cebren tahsilat yöntemleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer almamaktadır. Belediyeler bu açılardan merkezi yönetimin de tabi olduğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlemlerini yürütmek durumundadır. Vergi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütürken bu mevzuat hükümlerinin bilinmesi ve uygulanması yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yapılan işlemlerde adaletin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması açısından da önem arz etmektedir.

Hedefler

Katılımcıların belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergiler ile bu vergilerin tahakkuk ve tahsilat esas ve usulleri hakkındaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerik

 

(Belediye Gelirleri Kanunu-Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un belediyeleri ilgilendiren hükümleri)

 • Vergi Harç ve Ücret Kavramları Benzerlik ve Farklılıklar

 • Belediyelerin Vergi, Harç, Ücret ve Diğer Gelir Kaynakları

 • Belediyelerde Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Kanunu Uygulaması (Hangi Alanlarda Kimler Sorumlu?)

 • Vergi Uygulamasında Temel Sorumlular ve Kavramlar (Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Vergi Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Tarh, Tahakkuk vb.)

 • Vergi Beyanı ve Tahakkuku

 • Vergi Denetimi ve Vergi İhbarnamesi

 • Vergi Cezaları ve Uygulamaları

 • Cebren Tahsil Yöntemleri ve Haciz Uygulamaları

 • Zamanaşımı ve Terkin

 • Tecil ve Taksitlendirme

 • Uzlaşma

 • Örnek Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar

Süre

2 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.