Mevzuat Eğitimleri

Taşınırların Yönetimi

5018 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ile kamu idarelerine ait malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Taşınırların yönetimi eğitimi bu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Hedefler

Belediyelerde taşınır kayıt işlemleri konusunda yetkili sorumluların mevzuat ve uygulama konusundaki bilgi ve becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

 • Amaç ve Kapsam

 • Sorumluluklar

 • Kullanılacak Defter ve Belgeler

 • Giriş ve Çıkış İşlemleri

 • Taşınırların Numaralandırılması

 • Harcama Birimlerinin ve Ambarların Kodlanması

 • Hurdaya Ayırma Süreci

 • Kamu İdareleri Arasında Devir İşlemleri

 • Taşınırların Muhasebeleştirilmesi

 • Sayım İşlemleri

 • Yıl Sonu Yönetim Hesabının Oluşturulması

 • Örnek Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlara Cevaplar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerde görev yapan taşınır kayıt kontrol görevlileri, bilgi işlem sorumluları, harcama yetkilileri.