Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, şehir konusunda çalışan tüm paydaşlara, eğitim ve öğretim kurumlarına ve konuya ilgi duyan kesimlere, şehirlerin kendilerine has hikayeleri ve hayat şartlarından yola çıkarak, şehirlerde yaşam kalitesini arttırmanın yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir. Program özellikle Belediyeler ve kamu kuruluşları gibi, sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesinden doğrudan sorumlu aktörlere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere şehir halkının dahil edilmesi konusunda, yol haritası hazırlama ve takip metodlarını aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Zoom üzerinden webinar formatında gerçekleştirilecektir.

Hedefler

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin tahminlerine göre, 2050'ye kadar 2,5 milyar kişinin daha kent nüfusuna eklenmesi ve dünya nüfusunun yüzde 68'inin şehirlerde yaşaması öngörülmektedir. Dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan şehirler, küresel ekonominin dörtte üçüne katkıda bulunmaktadır. 2050 yılına kadar, 6,5 milyar kişinin yaşayacağının tahmin edildiği kentlerde, dünya nüfusunun üçte ikisinin ağırlanması kaçınılmaz görünmektedir.

Yakın bir gelecekte bu büyük nüfusu barındırmak zorunda kalacak dünya şehirleri, yoksulluk, işsizlik, 1 milyarın üzerinde gecekondu sakinin temel altyapı hizmetlerine erişim sorunları, salgın hastalıklar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve göç sorunları gibi büyük problemler ile baş etmeye çalışmaktadır.  Ancak bu büyük sorunların varlığı aynı zamanda çözüm, yatırım ve değişim fırsatlarını da beraberinde getirmektedir.

Sürdürülebilir şehirler felesefesi, kentlerin, yenilikçi ve sürekli iş yaratma kapasiteleri ve yoğun ekonomik faaliyetleri ile kentsel alanın değişimini mümkün kılan olağanüstü bir potansiyele sahip oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Şehirler, kültürel çeşitliliklerine, yoğun insan kaynağına, altyapı ve bina gelişimine bağlı olarak sahip oldukları sosyal dönüşüm potansi ve kent ve kırsal arasındaki ilişkileri yeniden tanımlama gücü ile kırsalın zenginleşmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun 3’te 2’sine ev sahipliği yapması beklenen bu önemli yaşam alanlarının, kimseyi geride bırakmadan, herkesi ve ekosistemi kucaklayıcı ve geleceğe güvenli ve güçlü bir şekilde hazırlanması, insanlık için büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle, Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı yerel yönetimler için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Eğitim boyunca, sistemlerin sistemi olarak şehirlerin işleyiş şekilleri, kentsel üretimi ve verimliliği artırma yöntemleri, kent yoksulluğu ve eşitsizliğini giderme önerileri, kentsel katılımı ve güvenliği sağlama yöntemleri, temel altyapı ve konut hizmetlerinin sağlanması, çevrenin korunması, afetlere karşı dayanıklılık metodları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, kentsel yönetişimin ve finansman kaynaklarının iyileştirilmesi için atılması gereken adımları ve sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesini mümkün kılacak kurum ve kuruluşların yapmaları gereken çalışmalar ele alınmaktadır. 

İçerik

Program, şehirler konusunda Türkiye’de tanınan düşünce liderleri ve uygulayıcıları tarafından sunulmaktadır. Ders sürdürülebilir kalkınma bağlamında,

        Ekonomik İlerleme

        Sosyal Özgürlük

        Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda katılımcılara, bir farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir Kentler konusunda güncel ve çağdaş proje ve uygulamaları disiplinler arası bir anlayışla aktarmayı hedeflemektedir.

        Her bir konu başlığı altında yerli ve yabancı belediyelere ait örneklere yer verilmektedir.

        SKA konusunda belediye personelinin raporlama kabiliyetini geliştirmek üzere raporlama modelleri / sistemleri (Voluntary Local Review-VNR) uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Süre

32 saat

Katılımcılar

Eğitim;

•          Belediyeler ve Marmara Belediyeler Birliği çalışanlarına verilecektir.

•          Belediye personeli için çalışma grupları de kendi içerisinde eğitime katılması uygun birim personel/ler/ini tespit edecektir. Belediyenin SKA ile örtüşen faaliyetlerinde hem işi yapacak olan birim personellerinin (temizlik işleri, fen işleri, kültür vs. gibi) hem de SKA’nın planlama izleme ve değerlendirmesini yapacak personelin (Strateji Geliştirme vs gibi) katılımı beklenmektedir.

•          Derslere katılım 100 kişi, atölyeye katılım 30 kişi ile sınırlıdır.