Mevzuat Eğitimleri

Kamu İhale Kanunu

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. Kamu İhale Kanunu eğitimi belediye yönetici ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümlerine hakim olmaları ve karşılaştıkları problemleri hızlıca çözmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Hedefler

Katılımcıların Kamu İhale Mevzuatı ve uygulaması konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

 • Kamu İhale Mevzuatı'nın Genel Çerçevesi

 • Kamu İhale Kanunu'n Kapsamı

 • Tanımlar, Temel İlkeler ve Uygulama İlkeleri

 • İhtiyaç Planlaması

 • Teknik Şartname

 • Yaklaşık Maliyet

 • Alım Usulünün Belirlenmesi

 • İhale Dokümanının Hazırlanması

 • İhale Onayının Alınması

 • İhale Komisyonu

 • İhale İşlem Dosyası

 • Ön Yeterlilik İlanı

 • Bildirim ve Tebligatlar

 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması-Zeyilname

 • Yeterliliğe İlişkin İlkeler

 • Kısmi Teklif

 • Belgelerin Sunuluş Şekli

 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

 • İhaleye Katılamayacak Olanlar

 • Yasak Fiil ve Davranışlar

 • Başvuru ve Teklif Mektupları

 • Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 • Teminatlar

 • Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • Aşırı Düşük Teklif

 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

 • Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı

 • Tekliflerin Eşit Olması

 • İhalenin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi

 • İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

 • Sözleşme

 • İhale Sonucunun İlanı

Süre

2 Gün

Katılımcılar

Belediyelerde ihale işlemlerini gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar.