Mevzuat Eğitimleri

Emlak Vergisi Kanunu

Yerel yönetimler açısından son derece önem arz eden emlak vergisine ilişkin düzenlemeler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır. Emlak vergisine ilişkin düzenlemelerin anlaşılması ve etkin bir biçimde uygulanması noktasında 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerinin yanı sıra, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri başta olmak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. 

Hedefler

Eğitim, katılımcıların Emlak Vergisi uygulaması konusundaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerik

 • Emlak Vergisi Hakkında Genel Açıklamalar

 • Bina Vergisi

 • Verginin Konusu

 • Bina Sayılan ve Sayılmayan Unsurlar

 • Bina Vergisine İlişkin Muafiyet ve İstisnalar

 • Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı

 • Arazi Vergisi

 • Verginin Konusu

 • Arazi ve Arsa Kavramlarının Açıklanması

 • Arazi Vergisine İlişkin Muaflık ve İstisnalar

 • Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı

 • Emlak Vergisinde Ödeme ve Kısıtlılık

 • Emlak Vergisine İlişkin Usul Hükümleri

 • Tebligat

 • Zamanaşımı

 • Vergi Hataları ve Düzeltme

 • Yoklama

 • Cezalar

 • Uzlaşma

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.