Mevzuat Eğitimleri

Çevre Mevzuatı

Günümüzde çevre konusu, merkezi yönetimin yanı sıra, yerel yönetimlerin de en önemli görev ve sorumluluklarından birisidir. Yerel yönetimlerin çevre ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yetkili kişiler tarafından ilgili mevzuat hükümlerinin bilinmesi ve uygulanması yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, çevresel görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, yapılan işlemlerden çevrenin zarar görmemesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması açısından da önem arz etmektedir.

Hedefler

Katılımcıların çevre ile ilgili mevzuat konusundaki bilgi, yorumlama, uygulama ve problem çözme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

  • Çevre ve Kirlilik

  • Çevre Kanunu

  • İlgili Bakanlıkların Kuruluş Kanunlarındaki İlgili Hükümler

  • Büyükşehir Belediye Kanunu

  • Belediye Kanunu

  • İSKİ Kanunu

  • İlgili Diğer Kanunlar (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, Toprak Koruma Kanunu, Mera Kanunu, İmar Kanunu)

  • Yerel Yönetimlerin Çevre ile İlgili Görevlerine İlişkin Örnekler

  • Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin çevre ile ilgili birimlerinde görevli yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.