Mevzuat Eğitimleri

Belediyelerin Gelir Kaynakları ve İlgili Mevzuat

Belediyelerin gelir kaynakları temel olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak bunun dışında, başta Emlak Vergisi Kanunu olmak üzere, diğer kanunlarda da belediyelerin gelir kaynakları düzenlenmiştir. Bu nedenle, belediyelerin gelir kaynakları değerlendirilirken ilgili tüm mevzuat dikkate alınarak incelenmelidir. Ayrıca, gelir kaynaklarının türlerini, merkezi yönetimden alınan paylar ile öz gelirler arasındaki; öz gelir türlerinin kendi içindeki özelliklerini bilmek katılımcılara gelir yönetimi açısından bir bakış açısı sağlayacaktır.

Hedefler

 Eğitim, katılımcıların belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu gelir kaynakları hakkındaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerik

  (Belediye Gelirleri Kanunu-Emlak Vergisi Kanunu-5779 Sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanunlar)

 

Tanımlar Ve Temel Kavramlar

 • Vergi, Harç ve Ücret Kavramları Benzerlik ve Farklılıklar

 • Verginin Konusu, Matrahı, Vergiyi Doğuran Olay

 • Belediye Gelirlerine İlişkin Yasal Mevzuat

 • Belediyelerin Gelir Kaynakları

 • Vergiler

 • Harçlar

 • Harcamalara Katılma Payları

 • Ücretler

 • Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı

 • Diğer Gelirler

 • Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Süre

Yarım Gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.