Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Afet Yönetimi

Yıkıcı bir deprem bekleyen Marmara Bölgesi’nde hem toplum, hem de belediyelerimiz gibi kurum ve onlara bağlı kuruluşlarımız önemli ölçüde deprem, su baskını, heyelan vb. afetlerin oluşturduğu risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. Maddesi’nde belirtildiği şekilde belediyelerimiz yetki sınırları dâhilinde başta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin ve planlı bir şekilde hazırlanabilmek, afet zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek için donanımı ve halkı hazırlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak zorundadır.

Hedefler

Belediyelerin afetlerden sorumlu yöneticilerine deprem, su baskını, heyelan vb. afetlere karşı etkin bir hazırlık yapabilmeleri için modern afet yönetimi sistemiyle ilgili temel bilgilendirme yapmak. Modern afet yönetiminin temel ilkeleri, yetki alanlarındaki mevcut riskler, afetlere karşı yapılacak olan hazırlık, planlama, müdahale ekipleri kurma ve tatbikat gibi aşağıda sıralanan çalışma konuları:

İçerik

• Afet Yönetiminin Temel İlkeleri

• Afet Yönetimi Planları

• Toplumsal Bilinçlendirme

• Afet Yönetim Merkezi ve Olay Komuta Sistemi

Süre

1 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin afetlerden sorumlu başkan yardımcıları ya da daire başkanları.