Mevzuat Eğitimleri

7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat

7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile köy hükmi şahsiyetlerinin, baroların ve noterlerin yaptıkları tebliğ işlemlerinde uygulamaları gereken (şekli) bir kanundur. Yukarıda değinilen kurum ve kuruluşların yaptıkları iş ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde ilgilisine duyurulmaması halinde hüküm ifade etmesi neredeyse olanaksızdır. Dolayısıyla bu mevzuat, tebliği çıkaran ve alan merci olarak tüm kurum ve kuruluşları, tebliği alan sıfatıyla da ayrıca tüm toplumu ilgilendirmektedir. Şekli kanun olması sebebiyle, şekil şartlarından herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde usulüne uymadan yapılan tebligatlar hüküm ifade edemeyeceğinden, kamu zararı ve kişilerin mağduriyeti ortaya çıkabileceğinden, pek çok mevzuatla da ilgili ve ilişkilidir.

Hedefler

Eğitim, katılımcıların gerçekleştirdikleri tüm işlemlerini süresinde ve mevzuata uygun bir şekilde tamamlayabilmeleri için tebligat işlemlerine ilişkin mevzuat konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerik

 • Tebligat Kavramı ve Önemi

 • Tebligat Kanununun Kurum Özelliklerine Göre İlişkili Olduğu Mevzuat

 • Tebligatın Hangi Vasıtalarla Yapılacağı

 • Tebliğ Çeşitleri

 • Muhatabın Özelliklerine Göre Tebligatın Ne Şekilde Yapılacağı

 • Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina Halleri

 • Uluslararası Tebligatta Uygulanması Gereken Kurallar

 • İlanen Tebliğ ve Koşulları

 • Elektronik Tebligat Kavramı ve Önemi

 • Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf, Tebligat Haber Kağıdı, Yerleşim Yeri Meşruhatıyla Yapılacak Tebligat ve Davetiye Gibi Düzenlenmesi Gereken Belgelere İlişkin Örnekler

 • Ceza Hükümleri

 • Tebligat Mevzuatının Uygulanmasında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyeler ve diğer kamu kurumlarında tebligat işlemi yapan tüm yönetici ve çalışanlar.