Mevzuat Eğitimleri

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Belediyelerin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan alacakları dışındaki alacaklarının tahsilat işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Belediyelerin gelir tahsilat işlemlerini yürüten ve icra birimlerinde yer alan yönetici ve çalışanlarının 6183 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanun’un getirdiği tahsilat usullerine hakim olarak işlemlerini yürütmeleri ve tahsilat süreçlerini bu kanun hükümlerine uygun olarak yapmaları, tahsilat süreçlerinin verimliliğinin artması ve hukuka uygunluğunun sağlanması açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Hedefler

Eğitim, katılımcıların belediyelerin kamu alacaklarının tahsil esas ve usulleri ile cebren tahsil yöntemleri hakkındaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İçerik

 • Kapsam ve Tanımlar

 • Amme Alacağını Korumaya Yönelik Tedbirler (Teminat, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk)

 • Rızaen Ödeme

 • Cebren Tahsil

 • Ödeme Emrinin Tebliği

 • Mal Bildirimi

 • Hapsen Tazyik

 • Teminatın Paraya Çevrilmesi

 • Haciz İşlemleri (Menkul ve Gayrimenkul Haczi)

 • Satış İşlemleri

 • Zamanaşımı ve Terkin

 • Yasaklar ve Cezalar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin gelir tahsilatı yapan ve icra birimlerindeki yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.