Mevzuat Eğitimleri

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 sayılı Kanun, mali yönetim konusunda kamu yönetiminde yeni bir yaklaşım getirmiştir. Belediyelerin mali hizmetler birimlerinde yer alan personelinin 5018 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ve uygulama adımları hakkında bilgi sahibi olması bu yeni yönetim yaklaşımının yerleşmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Hedefler

Katılımcıların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve uygulama adımları konusunda bilgi ve sorun çözme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

 • 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

 • Dünyada Mali Yönetim Sistemleri

 • Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi

 • 5018 Sayılı Kanun’un Kapsamı

 • Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik

 • 5018 Sayılı Kanun’a Göre Harcama Süreci

 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler

 • Kamu Yönetiminde Sorumluluk Kavramı

 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve

Sorumlulukları

 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki, Görev ve

Sorumlulukları

 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 • Diğer Aktörlerin Sorumlulukları

 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili

Merciler

 • 5018 Sayılı Kanun’la Kamu İdarelerine Yüklenen

Sorumluluklar

Süre

2 Gün

Katılımcılar

Belediyelerin mali hizmetler birimi ve iç kontrol birimi