3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

02-06-2020 14:30 den 12-06-2020 16:30

Eminönü, Türkiye

3194 saylı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve alt başlıklarının anlatılacağı bu eğitim programında; yapı denetimi, ceza maddeleri, istinat duvarları ve yapı belgeleri konularına detaylı bir şekilde değinilecektir. 4 dersten oluşan bu eğitim programına belediyelerimizin İmar ve Şehircilik, Fen İşleri vb. müdürlüklerinde çalışanlar katılabilir.Kayıt için tıklayınız: http://quq.la/Bb1Rp

 

02.06.2020 Salı saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları

 •     Güncel mevzuat değişikliklerinin yorumu
 •     PAİY süreçleri
 •     PAİY Geçici maddeler
 •     PAİY Genel ilkeler
 •     Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu
 •     4708 sayılı Kanunun amacı ve son değişiklikler
 •     Yapı denetim muafiyetleri
 •     Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usül ve Esaslara Dair Tebliğ hakkında bilgilendirme
 •     Mimari proje onayından önceki ve sonraki süreçler
 •     Proje müellifinin, yapı denetim kuruluşlarının ve ilgili idarelerin görev ve sorumlulukları
 •     Mimari proje/eki projelerin onama  süreçleri
 •     Şantiye şefi hakkında yönetmelik bilgilendirilmesi
 •     Kotlandırmalar

05.06.2020 Cuma saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları

 •     Yapı ruhsatı aşamasına kadar istenen belgelerin açıklanması/istenen belgeler
 •     Yol harcamalarına katılım bedelleri
 •     3194 sayılı Kanuna  göre 26. madde proje onayı ve yapı ruhsatı işlemleri(Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan/Yaptırılan Yapılar)
 •     Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan ruhsata tabi olmayan yapılar.
 •     Harç, ücret ve katılım bedeli muafiyetleri
 •     Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında  müteahhitlik yetki belgesi (YAMBİS)
 •     2464 sayılı Kanun kapsamında  ruhsat harç ve ücretleri
 •     Yapı aplikasyon projesi
 •     Yapı denetim hizmet sözleşmesi, sözleşme süresi, sözleşme feshi ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin esaslar
 •     MAKS sistemi üzerinde  dikkat edilmesi gereken hususlar
 •     Yapı ruhsatı verildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlar
 •     MAKS ana ekran izahı
 •     İşyeri teslim tutanağının düzenlenmesi  ve hak edişler (Hizmet Bedelinin Tespiti)
 •     Yanan yıkılan yapılar formu niçin düzenlenir?
 •     Şantiye binaları
 •     İş bitime tutanağı/ekleri ve yapı kullanma izin belgesi/ekleri

09.06.2020 Salı saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları

 •     Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik  kapsamında  yetki belgesi numarasının iptali.
 •     Elektronik haberleşme istasyonu (Baz İstasyonları)
 •     Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetleri (3194 sayılı Kanun 30 uncu 31inci ve geçici maddeler)
 •     Ruhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar (3194 sayılı Kanun 42. ve 32. Madde uygulamaları)
 •     Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar/Metruk yapılar (3194 sayılı Kanun 39. Madde uygulaması)

12.06.2020 Cuma saat: 14.30-16.30
Eğitim konuları

 •     Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 •     İstinat duvarları
 •     Eksik katlı bina yapma şartları
 •     Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler
 •     Yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve yapı denetim değişmesi/fesih  durumları
 •     Tadilat ruhsatları, bir parselde birden fazla blok varsa yapı ruhsatı durumu.
 •     Yenileme, yeniden yapı ruhsatı işlemleri
 •     Yapının denetimi Fenni Mesullu ise; iş ve işlemler.Ne zaman

Başlangıç 02-06-2020 14:30
Bitiş 12-06-2020 16:30

Eğitmen

Abdurrahman Keleş

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
yya@mbb.gov.tr