MEVZUAT EĞİTİMLERİ

Mevzuat Eğitimleri ile katılımcıların belediye hizmetlerini yürütürken tabi olunan mevzuat konusundaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda belediye ve büyükşehir belediye mevzuatının yanı sıra, belediyelerin gelir tahsilatı, harcama ve bütçe yönetimi, imar, çevre, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, resmi yazışma kuralları, etik gibi birçok konuda tabi olunan mevzuata ilişkin güncel gelişmeler ışığında eğitimler düzenlenmektedir. Mevzuat Eğitimleri ana başlığı altında sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir:

• Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı
• Belediyelerin Yönetim Yapısı ve Organlar Arası İlişkiler
• Kamu İhale Kanunu
• Zabıta Mevzuatı
• Vergi Mevzuatı
• Belediyelerin Gelir Kaynakları ve İlgili Mevzuat
• Emlak Vergisi Kanunu
• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• İç Kontrol Sistemi
• Harcama Belgeleri Yönetmeliği
• 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
• Taşınırların Yönetimi
• Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetimi
• İmar Mevzuatı
• Çevre Mevzuatı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Mevzuatı
• Yerel Yönetimlerde Etik
• Resmi Yazışma Kuralları
• Etkili Yazışma Teknikleri
• Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv
• Standart Dosya Planı
• 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve İlgili MevzuatBaşvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.